سه‌شنبه 29 مرداد 1398   02:23:21
.
پژوهش وترويج
دستورالعمل چگونگی حمایت سازمان از کتاب های تالیفی توسط اعضای نظام مهندسی تهران
هریک از اعضای سازمان که متقاضی حمایت سازمان از کتاب های کاربردی تالیفی یا ترجمه ای خود می باشند، باید تقاضای خود را به همراه دو نسخه کامل از کتاب به سازمان ارائه نمایند. تمامی تقاضاها در مرحله اول در کمیسیون آموزش،پژوهش و ترویج مورد بررسی قرار گرفته و در صورت احراز شرایط اولیه جهت تعیین مصادیق حمایت درج شده در جدول شماره 1 به مرجع مربوطه ارسال می گردد.

تبصره 1- کمیسیون آموزش،پژوهش و ترویج می تواند پس از بررسی کتاب و بدون ارجاع به مراجع ذکر شده در جدول شماره یک، نسبت به صدور رای عدم حمایت از کتاب اقدام نماید.
تبصره 2- تعیین مصادیق حمایت موضوع ردیف های یک الی چهار جدول شماره 1، با تصویب کمیسیون و تایید هیئت رئیسه سازمان می باشد.
تبصره3- در صورت سفارش کتاب از طرف سازمان، کلیه حقوق مادی و معنوی کتاب متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران می باشد.


جدول شماره 1
.

.کلیه حقوق این پایگاه متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران میباشد.