حق الزحمه

آخرین شیوه پرداخت حق الزحمه به شرح زیر می باشد:

  • صدور پروانه ساختمان                 50 درصد
  • اتمام عمليات فونداسيون              10 درصد
  • اتمام اسکلت (سقف آخر)             10 درصد
  • اتمام عمليات سفت کاري              10 درصد
  • اتمام عمليات نازک کاري                10درصد
  • اتمام عمليات ساختمان (گزارش پایان کار)         10درصد

همچنین در صورت عدم آغاز عملیات ساختمانی و صدور پروانه، مراحل پرداخت به این شرح می باشد:

  • گذشت 12 ماه از صدور پروانه ساختمان و عدم ثبت گزارش مرحله اي و عدم ثبت شروع عمليات تا سقف 60
  • گذشت 24 ماه از صدور پروانه ساختمان و عدم ثبت گزارش مرحله اي و عدم ثبت شروع عمليات تسویه 100        

در حالت فوق با گذشت 24 ماه پروانه ساختمانی منقضی می شود.

 

تعرفه خدمات مهندسی